Unicode Font text-box

 

 

Output Akruti Ori Sarala text-box